Các văn bản của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận

Kế hoạch: Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

KẾ HOẠCH: Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”


HƯỚNG DẪN: Sơ kết 10 năm (2006- 2016) thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/HND

HƯỚNG DẪN: Sơ kết 10 năm (2006- 2016) thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/HND ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”


Biểu mẫu áp dụng cho báo cáo sơ kết nghị quyết 06 NQ/HND

PHỤ LỤC: Biểu mẫu áp dụng cho báo cáo sơ kết nghị quyết 06 NQ/HND


Công văn Số 1805-CV/HNDTW về việc tổ chức cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin”

Công văn Số 1805-CV/HNDTW về việc tổ chức cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin”


Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016


Quy chế Chấm thi vòng toàn quốc Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin

Quy chế Chấm thi vòng toàn quốc Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin


Thể lệ Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin 2016

Thể lệ Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin 2016


1