00:00 Số lượt truy cập: 1927682

Công văn Số 1805-CV/HNDTW về việc tổ chức cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” 

Được đăng : 03/11/2016
Công văn Số 1805-CV/HNDTW về việc tổ chức cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin”

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 1805-CV/HNDTW

V/v tổ chức cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….. tháng 7 năm 2016

       Kính gửi: Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký và ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016; nhằm tìm kiếm và vinh danh những nông dân có kỹ năng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp;nâng cao hiểu biết cho người nông dân, đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên toàn quốc; đẩy mạnh việc phát triển nền “Nông nghiệp thông minh”. Do điều kiện thời gian và kinh phí có hạn, nên năm 2016 cuộc thi này chỉ tổ chức ở hai cấp đó là: Cấp tỉnh và cấp Trung ương Hội.

1.Cấp tỉnh.

 Tổ chức xét tuyển và chọn ra 01 hội viên nông dân là (ưu tiên hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, hoặc cấp Trung ương Hội) để cử đi thi ở cấp Trung ương Hội. Hình thức lựa chọn như sau:

Hội Nông dân xã chọn 1 người, kèm theo trích ngang và 1 phiếu tự đánh giá kết quả 4 phần thi, sau đó gửi lên HND huyện; căn cứ vào kết quả đó, HND huyện chọn ra 1 người và gửi lên HND tỉnh; Hội Nông dân tỉnh chọn ra 1 người để tham gia dự thi cấp Trung ương Hội và (kèm theo trích ngang của thí sinh dự thi).

2. Cấp Trung ương Hội (thi cấp toàn quốc, gồm 63 tỉnh, thành phố).

Tổ chức thi lý thuyết và thi trực tiếp trên máy. (có gửi kèm kế hoạch, Quy chế và Thể lệ thi).

       3. Kinh phí cho thí sinh dự thi: đi lại bằng phương tiện (ô tô buýt, tàu hỏa theo giá vé quy định), ăn, ngủ do Trung ương Hội thanh toán.

            Sau khi tổ chức xét tuyển, lựa chọn được 1 thí sinh tham gia dự thi cấp Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội lập trích ngang và gửi Trung ương; thời gian chậm nhất ngày 30 tháng 8 năm 2016. Đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo để cuộc thi thành công.

Địa chỉ liên hệ: Đồng chí Nghiêm Kiều Vân –Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; điện thoại 0968663333; Email: levivan@yahoo.com.vn

Nơi nhận:

-Thường trực Trung ương Hội;

-Các tỉnh, thành Hội;

-Lưu .

    T/M BAN THƯỜNG VỤ

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Lều Vũ Điều

 
Phiếu tự đánh giá kết quả 4 phần thi

 

Họ và tên người dự thi………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………………...

Số CMND……………………………………………………………………………..

Là Hội viên nông dân xã………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:

 thôn………………xã………………….huyện……………..tỉnh/thành phố……………….

Số thứ tự

Nội dung thi

Thời gian hoàn thành

(Phút)

1

Đánh máy.

Khởi động máy vi tính, đánh 1 trang văn bản (khổ giấy A4, cỡ chữ 14, khoảng 700 chữ), có nội dung: kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển sản xuất), căn lề trái 3cm, căn lề phải 2cm, căn lề trên 2cm, căn lề dưới 2cm, lưu vào máy.

 

2

Đọc báo điện tử.

Mỗi thí sinh chọn 1 tờ báo, đọc 1 phần tin ở trang chủ có nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tóm tắt nội dung chính (khoảng 3 - 5 dòng) và lưu  vào máy.

 

3

Tìm kiếm thông tin trên GOOGLE.

Mỗi thí sinh tìm kiếm 2 thông tin trên Google, đó là mô hình ứng dụng CNTT có nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau khi đọc xong tóm tắt nội dung chính (khoảng 4 - 5 dòng) và lưu vào máy.

 

4

Sử dụng thư điện tử. (Email).

Mỗi thí sinh nhận, mở đọc, gửi 1 thư điện tử  đến 1 địa chỉ Email cho sẵn.

 

5

Cộng