00:00 Số lượt truy cập: 1050530

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI 

Được đăng : 03/11/2016

HỘI NÔNG DÂN VI ỆT NAM

TỈNH (THÀNH PHỐ) ..........................

Sè:........./............

 

MU

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

HỘI THI SÁNG TẠO K Ỹ THUẬT CỦA NHÀ NÔNG LẦN THỨ ..... NĂM ....

Kính gửi:Ban Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật

của nhà nông dân lần thứ …..năm ……..

A.Tôi là:..................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................... ..Giới tính:NamNữ

Dân tộc: ....................Trình độ văn hóa: ...............

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

......................................................................................................

Là tác giả (hoặc đại diện cho các tác đồng giả) của giải pháp dự thi:

................................................................................................................

B.Hồ sơ gồm có (đánh dấu X vào mục có tài liệu):

1. Phiếu đăng ký dự thi

2. Bản mô tả giải pháp dự thi

3. Toàn văn giải pháp dự thi

4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu

5. Các tài liệu tham khảo khác

 

C.Danh sách các đồng tác giả (nếu có):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ liên hệ

% đóng góp

Chức vụ

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

100%

 

 

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự “Hội thi sáng tạo kỹ thuật của nhà nông”lần thứ …. năm …….Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra.

............, ngày .... tháng ..... năm 20...

Chứng nhận của cơ quan

(hoặc chính quyền địa phương)

 

Tác giả

(hoặc đại diện tác giả)