00:00 Số lượt truy cập: 1927668

Quy chế Chấm thi vòng toàn quốc Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin 

Được đăng : 03/11/2016
Quy chế Chấm thi vòng toàn quốc Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

NÔNG DÂN VỚI CNTT NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

QUY CHẾ

Chấm thi vòng toàn quốc Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin

          

- Căn cứ Kế hoạch số 132-KH/HNDTW, ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016;

           - Căn cứ Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành ngày ….  /7/2016;

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quy chế Chấm thi vòng toàn quốc Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016 như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn của các thí sinh dự thi; phương thức tổ chức thi; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám khảo; nhiệm vụ quyền hạn của Tổ thư ký Cuộc thi; nguyên tắc chấm thi vòng toàn quốcCuộc thi nông dân với công nghệ thông tin năm 2016.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các thí sinh dự thi.

    2. Ban Giám khảo Hội thi.

3. Các tiểu ban và Tổ thư ký Cuộc thi.

Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các thí sinh dự thi

1. Các thí sinh dự thi vòng toàn quốclà các thí sinh do Hội Nông dân tỉnh, thành phố tuyển chọn và đăng ký dự thi. Dự thi vòng thi toàn quốc gồm 63 thí sinh của 63 tỉnh, thành phố.

    2. Trách nhiệm, quyền hạn của thí sinh dự thi:

    a. Các thí sinh dự thi là hội viên nông dân hiện đang làm việc và sinh hoạt tại Hội Nông dân cấp cơ sở, có thẻ hội viên nông dân Việt Nam và có xác nhận của Hội Nông dân tỉnh về thí sinh tham gia dự thi đúng thành phần đã đăng ký. Số lượng thí sinh của mỗi tỉnh là 1 người.

    b. Chấp hành nghiêm túc Thể lệ, Quy chế, quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo. Tham dự đầy đủ các phần thi theo quy định.

    c. Đăng ký cố định thí sinh. Trường hợp đặc biệt, nếu thay đổi thí sinh phải báo cáo với Ban Tổ chức Cuộc thi trước khi vòng thi toàn quốc được tổ chức 15 ngày.

    d. Được đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi (nếu có) bằng văn bản.

    Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám khảo Cuộc thi

    1. Ban Giám khảo có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc xây dựng nội dung các phần thi, tổ chức thi, chấm thi và xếp giải cho các thí sinh dự thi.

2. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo:

    - Xây dựng nội dung các phần thi, tổ chức thi, chấm thi và cho điểm từng thí sinh đối với các phần thi theo quy định.

    - Giải quyết khiếu nại, thắc mắc về điểm thi của các thí sinh. Trong trường hợp ý kiến chưa thống nhất, báo cáo với Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định.

    - Căn cứ kết quả thi, tổ chức xếp giải, báo cáo Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi trước khi công bố chính thức.

    - Khi làm nhiệm vụ phải trung thực, công tâm và khách quan; không để lộ đề thi, đáp án thi.

    3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban và các thành viên:

    a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban

    - Chủ trì các phiên họp Ban Giám khảo.

    - Theo dõi việc chấm thi của các thành viên Ban Giám khảo.

    - Hướng dẫn Tổ thư ký tổng hợp kết quả chấm thi của Ban Giám khảo.

    b. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Ban Giám khảo.

    - Xây dựng nội dung các phần thi. Căn cứ Thể lệ, Quy chế và đáp án để chấm điểm đối với từng phần thi của mỗi thí sinh.

    - Được hưởng thù lao theo quy định của Ban tổ chức Cuộc thi.

    Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ thư kýCuộc thi

1. Tổ thư ký có trách nhiệm phát câu hỏi; giúp Ban Giám khảo Cuộc thi trong chấm thi và xếp giải; theo dõi thời gian thi của các thí sinh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ phục vụ cho công tác chấm thi.

- Tổng hợp điểm của từng thành viên Ban Giám khảo qua mỗi phần thi của từng thí sinh đã được công bố.

- Khi làm nhiệm vụ phải công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời, không để lộ đề thi, đáp án thi.

- Được hưởng thù lao theo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Điều 6. Nguyên tắc, hình thức chấm thi

1. Nguyên tắc chấm thi:Các thành viên Ban Giám khảo chấm thi độc lập và chịu trách nhiệm về kết quả đã chấm cho mỗi thí sinh.

2. Hình thức chấm thi:Các phần thi được chấm điểm bằng phiếu.

3. Trừ điểm:

- Trừ điểm do quá giờ:tất cả 05 phần thi sẽ bị trừ điểm nếu quá giờ.

Nguyên tắc trừ điểm: quá dưới 1 phút không bị trừ điểm; quá từ 1 phút đến dưới 2 phút trừ 2 điểm; quá từ 2 phút đến dưới 3 phút trừ 3 điểm, quá từ 3 phút đến dưới 4 phút trừ 4 điểm,…. Mỗi phút quá giờ trừ 1 điểm trên tổng số điểm chấm của mỗi giám khảo.

    - Trừ điểm do đánh máy sai lỗi chính tả: mỗi lỗi chính tả trừ 1/2 điểm trên tổng số điểm chấm của mỗi giám khảo.

           Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo Cuộc thi, Tổ thư ký, các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

    2. Trong quá trình thực hiện nếu có những quan điểm chưa hợp lý hoặc cần thay đổi để phù hợp với Cuộc thi, tập thể, cá nhân có liên quan báo cáo Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định.

            Điều 8. Các ông/bàcó tên trong danh sách Ban Giám khảo Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin 2016 chịu trách nhiệm thực hiệnQuy chế này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

-Thường trực Trung ương Hội;

-Ban Chỉ đạo Cuộc thi;

-Ban Tổ chức Cuộc thi

-Ban Giám khảo Cuộc thi

-Các tỉnh, thành Hội;

-Lưu TW Hội.

    T/M BAN THƯỜNG VỤ

   PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

(đã ký)

 Nguyễn Hồng Lý