00:00 Số lượt truy cập: 1927656

TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG (thực hiện nghị quyết 06 NQ/HND) 

Được đăng : 03/11/2016
TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh và có văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt đến hội viên, nông dân.

- Tỉnh, thành Hội có xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết; có sự phối hợp với các sở, ngành tại địa phương ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với yêu cầu và tình hình cụ thể của địa phương.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết với nội dung hoạt động phong phú, phù hợp; phương pháp hay, hiệu quả và đạt những kết quả tốt, có ý nghĩa thiết thực cho hội viên nông dân; thông qua kết quả đó tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên; cổ vũ, động viên hội viên nông dân tích cực tham gia các các hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất;

- Tích cực tham gia các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc.

- Định kỳ có đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn của Trung ương Hội về Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết và có báo cáo đầy đủ, gửi về Trung ương Hội đúng tiến độ./.

TRUNG ƯƠNG HỘI