03/11/2016
Biểu mẫu áp dụng cho báo cáo sơ kết nghị quyết 06 NQ/HND

Biểu số 1

TT

Ngày… tháng.. năm ..ban hành văn bản

Tên Văn bản

Cấp ban hành

Cấp thực hiện

Hiệu quả


Biểu số 2

TT

Nội dung công việc

Chỉ tiêu

ĐVT

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cộng

1

Tập huấn về  kỹ thuật trồng trọt

Số lớp

Lớp

Số người tham gia

Người

2

Tập huấn về  kỹ thuật chăn nuôi

Số lớp

Lớp

Số người tham gia

Người

3

Tập huấn về  kỹ thuật thủy sản

Số lớp

Lớp

Số người tham gia

Người

4

Tập huấn về  kỹ thuật công nghệ thu hoạch

Số lớp

Lớp

Số người tham gia

Người

5

Tập huấn về  kỹ thuật công nghệ bảo quản

Số lớp

Lớp

Số người tham gia

Người

6

Tập huấn về  kỹ thuật chế biến nông sản

Số lớp

Lớp

Số người tham gia

Người

7

Tập huấn bảo vệ môi trường

Số lớp

Lớp

Số người tham gia

Người

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 10380