03/11/2016
Hỗ trợ diêm dân 100% lãi suất vay vốn để sản xuất muối

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định ngân hàng thương mại nhà nước bảo đảm đủ vốn cho vay và thực hiện và hỗ trợ lãi suất. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cơ chế cấp bù lãi suất hỗ trợ.

Ðồng thời, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Bắc mua tạm trữ 200 nghìn tấn muối (miền bắc 20 nghìn tấn, miền trung và miền nam 180 nghìn tấn). Thời hạn thực hiện được bắt đầu từ ngày 1-6 đến ngày 30-9-2010. Doanh nghiệp thực hiện việc mua tạm trữ tự chịu chi phí bảo quản, lãi suất trong thời gian tạm trữ, trường hợp có khó khăn về tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét giải quyết. Về nguồn vốn bố trí xây dựng kho dự trữ muối quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các dự án đầu tư kho hiện đang thực hiện nếu dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2010 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, báo cáo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ để ứng vốn năm 2011.
In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 1914