03/11/2016
Kế hoạch: Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 107 -KH/HNDTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”

---------

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI), Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) “Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”.Qua tổng kết đánh giá đúng thực trạng tình hình và những kết quả đạt được; những ưu điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương và của các cấp Hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới.

2. Sơ kết Nghị quyết được tiến hành từ cơ sở đến Trung ương; cần được tiến hành nghiêm túc, khách quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, tránh tình trạng sơ kết qua loa, sơ sài, hình thức.

II. NỘI DUNG

Sơ kết Nghị quyết cần tập trung vào những nội dung sau:

1. Đánh giá việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội với mục tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.

2. Đánh giá chuyển biến về nhận thức, hành động, vai trò trách nhiệm của các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; có so sánh, đối chiếu với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức; những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua kiểm điểm, đánh giá phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

4. Đề xuất các giải pháp mới, mang tính đột phá để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền những nội dung, mục tiêu cần phải sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trong việc thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với tình hình hiện nay.

5. Trung ương Hội sẽ chọn một số tỉnh, thành Hội đại diện cho các khu vực để tiến hành khảo sát thực tế và hội thảo để nắm tình hình cụ thể ở địa phương.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN SƠ KẾT

Căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp Hội tiến hành sơ kết đánh giá ở cấp Ban chấp hành.

1. Cấp cơ sở, cấp huyện tiến hành sơ kết kết thúc trước ngày 10/4/2016.

2. Cấp tỉnh, thành phố hoàn thành sơ kết trước ngày 10/5/2016.

3. Trung ương Hội sơ kết trong tháng 7/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội

- Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng đề cương báo cáo và các biểu mẫu kèm theo, hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố về nội dung sơ kết Nghị quyết theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Lập Kế hoạch khảo sát thực tế tại địa phương. Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trình Ban Thường vụ Trung ương Hội.

  Phối hợp với các ban, đơn vị liên quan của Trung ương Hội thực hiện và hướng dẫn đôn đốc các tỉnh, thành Hội sơ kết Nghị quyết.

- Văn phòng Trung ương Hội lo kinh phí, địa điểm tổ chức Hội nghị.

- Ban Tổ chức Trung ương Hội thực hiện công tác khen thưởng.

- Các cơ quan thông tin, báo chí của Hội thực hiện thông tin, tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương và các tỉnh, thành Hội.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, xây dựng kế hoạch của cấp mình và hướng dẫn các huyện, thị, cơ sở Hội sơ kết Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch và thời gian quy định.

- Gửi báo cáo sơ kết (theo đề cương báo cáo) về Trung ương Hội qua Ban Tuyên huấn trước ngày 15/5/2014.

Việc sơ kết Nghị quyết là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018, yêu cầu các tỉnh, thành Hội nghiêm túc thực hiện. Quá trình tổ chức triển khai có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Trung ương Hội để thống nhất chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

-Thường trực Trung ương Hội;

-Ban Tuyên giáo TW (B/c);

-Ban Dân vận TW (B/c);

-Bộ Khoa học&Công nghệ;

-Các Đ/c Ủy viên BCHTW Hội;

-Các tỉnh, thành Hội;

-Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;

-Lưu VT.

    T/M BAN THƯỜNG VỤ

   PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 Lại Xuân Môn

   
In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 10520