03/11/2016
Nâng mức hỗ trợ cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại


Heo bị dịch đưa đi tiêu hủy (Ảnh: SGTT)

Theo đó, nhiều mức hỗ trợ sẽ được nâng lên so với quy định trước đây, đồng thời bổ sung một số đối tượng cây trồng, cụ thể hóa những đối tượng nuôi thủy sản được hỗ trợ.

Cụ thể, hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên: Diện tích gieo cấy lúa thuần bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 2.000.000 đ/ha (mức cũ 1.000.000 đ), thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 1.000.000 đ/ha (mức cũ 500.000 đ); diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 20.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 10.000.000 đ/ha; diện tích lúa lai bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 3.000.000 đ/ha (mức cũ 1.500.000 đ), thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 1.500.000 đ/ha (mức cũ 750.000 đ/ha); diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 30.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 15.000.000 đ/ha; diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 2.000.000 đ/ha (mức cũ 1.000.000 đ/ha), thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 1.000.000 đ/ha (mức cũ 500.000 đ/ha); diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 4.000.000 đ/ha (mức cũ 2.000.000 đ/ha), thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 2.000.000 đ/ha (mức cũ 1.000.000 đ/ha).

Về hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm, thiệt hại do thiên tai: Gia cầm hỗ trợ từ 10.000–20.000 đ/con; lợn hỗ trợ 750.000 đ/con; trâu, bò, ngựa hỗ trợ 4.000.000 đ/con; hươu, nai, cừu, dê hỗ trợ 2.000.000 đ/con. Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản: Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 7.000.000 - 10.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đ/ha; diện tích nuôi tôm quảng canh bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 4.000.000 - 6.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ từ 2.000.000 - 4.000.000 đ/ha; diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 6.000.000 - 8.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ từ 4.000.000 - 6.000.000 đ/ha; diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 20.000.000 - 30.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đ/ha; diện tích nuôi ngao bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 40.000.000 - 60.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đ/ha; diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 20.000.000 - 30.000.000 đ/ha, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đ/ha; lồng, bè nuôi bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 7.000.000 - 10.000.000 đ/100 m3 lồng, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đ/100 m3 lồng.

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 2206