03/11/2016
Thể lệ Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin 2016

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

NÔNG DÂN VỚI CNTT NĂM 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2016

THỂ LỆ

Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin 2016

 

Căn cứ Kế hoạch số 132-KH/HNDTW, ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016.

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Phạm vi áp dụng

Thể lệ này được áp dụng cho vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin 2016.

           2.Thành phần dự thi

Mỗi Hội Nông dân tỉnh, thành phố chọn 01 thí sinh tham gia cuộc thi.

3.Điều kiện tham gia dự thi

- Là hội viên nông dân (khuyến khích lựa chọn hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội Nông dân tuyên dương trong những năm qua).

- Thí sinh tham gia dự thi có phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ chức) và phải có thẻ Hội viên nông dân Việt Nam để Ban Tổ chức Cuộc thi kiểm tra khi tham dự thi.

- Các tỉnh, thành Hội nộp danh sách trích ngang và ảnh (4x6cm) có xác nhận của Hội Nông dân tỉnh về thí sinh tham gia dự thi đúng thành phần đã đăng ký. Nếu có thí sinh nào không đáp ứng đúng điều kiện đặt ra trong Thể lệ thì sẽ không được dự thi hoặc phát hiện ra sau cuộc thi thì Ban Tổ chức sẽ công bố hủy bỏ kết quả. Trong quá trình thi, các thí sinh phải đeo số báo danh.

           II. NỘI DUNG THI

    Mỗi thí sinh sẽ dự 05 phần thi bắt buộc, gồm:

           1. Phần 1: Soạn thảo văn bản

           Mỗi thí sinh đánh máy vi tính 01 bài có nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh của cá nhân/ gia đình mình hoặc tổ, nhóm liên kết sản xuất mà mình tham gia (trang văn bản khổ giấy A4, cỡ chữ Times New Roman 14, cỡ dòng 1,5) lưu vào máy, căn lề trái 3cm, căn lề phải 2cm, căn lề trên 2cm, căn lề dưới 2cm.

           - Thời gian thực hiện tối đa là 30 phút.

    - Điểm tối đa: 100 điểm

           2. Phần 2: Đọc báo điện tử

    - Mỗi thí sinh chọn 1 tờ báo điện tử trên máy tính, đọc 1 phần tin ở trang chủ, tóm tắt nội dung chính (khoảng 5 dòng) và lưu vào máy tính.

           - Thời gian tối đa là 20 phút.

           - Điểm tối đa: 50 điểm

           3. Phần 3: Tìm kiếm thông tin trên Google.com.vn.

    - Mỗi thí sinh tìm kiếm 1 thông tin trên Google có nội dung viết về mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh – dịch vụ. Sau khi đọc xong tóm tắt nội dung chính (khoảng 5 dòng) và lưu vào máy.

- Thời gian tối đa là 20 phút.

           - Điểm tối đa: 50 điểm

           4. Phần 4: nhận và gửi thư điện tử

    - Mỗi thí sinh nhận, mở đọc, gửi 1 thư điện tử  đến 1 địa chỉ Email cho sẵn.

- Thời gian tối đa là 20 phút.

           - Điểm tối đa: 100 điểm.

           5. Phần 5: Thi lý thuyết trắc nghiệm

           - Mỗi thí sinh làm 1 đề.

           - Thời gian tối đa 30 phút.

           - Điểm tối đa: 50 điểm.

           III. THỂ THỨC THI

           - Thi trên máy vi tính.

           - Tất cả các thí sinh cùng thi trong một hội trường, hoặc thi theo đợt gọi, mỗi đợt khoảng 20 người.

           - Địa điểm thi tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Xóm Sở, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

           IV. CÁCH TÍNH ĐỂM VÀ GIẢI THƯỞNG

           1. Cách tính điểm

           Kết quả điểm tổng hợp chung của từng thí sinh là tổng số điểm của 5 phần thi. Các thí sinh dự thi phải tham dự đủ 05 phần thi, nếu thí sinh nào bỏ 01 phần thi trong 05 phần thi trên, Ban Tổ chức coi như thí sinh đó tự bỏ thi.

           Trường hợp các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba có số điểm bằng nhau, Ban Giám khảo sẽ xác định bằng cách lấy điểm ở phần thi thứ 4 (nhận, gửi thư điện tử), thí sinh nào thi phần này có số điểm cao hơn thì thắng.

           2 Giải thưởng

    Ban Tổ chức Hội thi quy định về cơ cấu giải thưởng như sau:

    - Giải nhất: 01 giải: 30.000.000đ (kèm theo cúp, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi).

    - Giải nhì: 02 giải: 20.000.000đ (kèm theo cúp, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi).

    - Giải ba: 03 giải, mỗi giải 10.000.000đ (kèm theo cúp, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi).

    - Giải khuyến khích: 57 giải, mỗi giải 3.000.000đ (kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi).

           IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

    Các thí sinh tham gia dự thi chung kết toàn quốc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trên.

    Các tỉnh, thành Hội căn cứ vào Thể lệ này và tình hình cụ thể của địa phương để ban hành Thể lệ thi của tỉnh phù hợp với thực tế địa phương mình.

    Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản cho Ban Tổ chức Cuộc thi để kịp thời giải quyết. Căn cứ vào thực tế nếu có bổ sung, sửa đổi Thể lệ sẽ do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định và thông báo bằng văn bản cho các thí sinh dự thi./.

 

 

Nơi nhận:

-Thường trực TW Hội;

-Ban Chỉ đạo Cuộc thi;

-Ban Tổ chức Cuộc thi

-Ban Giám khảo Cuộc thi

-Các tỉnh, thành Hội;

-Lưu TW Hội.

    T/M BAN THƯỜNG VỤ

   PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

(đã ký)

 

 Nguyễn Hồng Lý

 

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 3197