03/11/2016
Thực hiện cho vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo đó, các tổ chức thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: Các tổ chức tín dụng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; Tổ chức tài chính quy mô nhỏ và các ngân hàng, tổ chức tài chính được Chính phủ thành lập để thực hiện cho vay theo chính sách của Nhà nước. Đối với các tổ chức, cá nhân được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm: hộ gia đình, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn nông thôn, cá nhân, chủ trang trại, tổ chức, doanh nghiệp cư trú và có cơ sở sản xuất hoặc dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, có mục đích vay để phục vụ cho hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh này.

Cũng theo Thông tư này, cơ chế bảo đảm tiền vay trong cho vay nông nghiệp, nông thôn, thời hạn và lãi suất cho vay, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, cơ cấu lại thời hạn nợ và cho vay mới, quy trình xử lý nợ phát sinh trên diện rộng do nguyên nhân khách quan, chính sách miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn có tham gia mua bảo hiểm trong nông nghiệp, trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, khách hàng vay vốn và các đơn vị thuộc NHNN.
In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 2934