Hà Nam - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2006 

Được đăng : 03/11/2016
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban khối tư tưởng – văn hóa nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2006.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, quý III/2006 hoạt động của các ngành trong khối tư tưởng – văn hóa đã có chuyển biến rõ nét trong phối hợp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, an ninh - quốc phòng. Nổi bật nhất là việc phát hiện và biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất; phản ánh chân thực những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương… Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, trong quý IV, các ngành khối tư tưởng – văn hóa tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn: 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 10 năm ngày tái lập tỉnh, 76 năm tiếng trống cách mạng Bồ Đề… Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2006; tuyên truyền việc học tập, quán triệt triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng