00:00 Số lượt truy cập: 2701669

Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành chăn nuôi của Việt Nam vẫn còn thiếu và thấp 

Được đăng : 16/04/2018
Để ứng phó với những khó khăn, thách thức của hội nhập quốc tế trong khi khả năng cạnh tranh của ngành hàng, trình độ quản lý chưa theo kịp thế giới, tạo điều kiện cho chăn nuôi trong nước phát triển, cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và các biện pháp bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước một cách hợp lý.

Hiện nay, ngành chăn nuôi của Việt Nam còn thiếu hàng rào kỹ thuật ngăn chặn nông sản chất lượng thấp vào Việt Nam. Hiện đã có 799 tiêu chuẩn công suất áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, trong đó có 390 TCVN áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam vẫn còn thiếu và thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế. Các chính sách liên quan đến Hiệp định SPS của Việt Nam đều không trái với quy định của WTO, nhưng rào cản của Việt Nam rất thấp và còn thiếu, rất ít các Hiệp định song phương thừa nhận và công nhận tiêu chuẩn tương đương lẫn nhau, xác định tổ chức kiêm nghiệm và cấp chứng chỉ chất lượng.

Các biện pháp thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam đối với nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng chưa phong phú, việc áp dụng các biện pháp thuế, phi thuế quan còn mang tính ngắn hạn, nặng về xử lý tình thế hiệu quả thực hiện chưa cao, đối tượng tác động còn dàn trải và chưa có phối hợp đồng bộ giữa các giải pháp. Cần phải tiếp tục nghiên cứu các chính sách, giải pháp bảo vệ ngành chăn nuôi trong điều kiện hội nhập./.

Hương Chu