HND Sơn La: Tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới 

Được đăng : 01/11/2018
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã Ban hành kế hạch và tích cực tuyên truyền thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến kịp thời và hướng dẫn hội viên nông dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch; tự nguyện đóng góp tiền, công sức, hiến đất và tài sản, ủng hộ vật chất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đẩy nhanh tốc độ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được cải thiện. Hội phối  hợp với các ban, ngành cùng cấp tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện các tiêu chí số 10, 11,12,13. Phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2010. Các cấp Hội tuyên truyền, vận động nông dân hiến 11.935 m2 đất, đóng góp 6.550 triệu đồng, 41.969 ngày công lao động, nâng cấp, sửa chữa và làm mới 1.026 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa trên 413,184 km kênh mương nội đồng

Hội Nông dân tỉnh tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền , vận dộng nông dân thực hiện chương trình nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn, xây dựng mô hình chi hội nông dân đảm bảo vệ sinh môi trường tại 5 huyện: Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên cho 300 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về thu gom và xử lý rác thải cho 200 cán bộ, hội viên nông dân thuộc các huyện Thuận Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La.

Ngoài ra Hội cũng đã tuyên truyền, vận động cán bô, hội viên, nông dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ tiền, vật liệu, ngày công cho các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các huyện, thành phố đã xây dựng, làm mới được 19 nhà Mái ấm Hội Nông dân cho 19 hộ hội viên nông dân nghèo trên địa bàn./.

Hương Chu