00:00 Số lượt truy cập: 2151557

HỖ TRỢ NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI TIẾP CẬN CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

Được đăng : 27/10/2020

 

 

Trong những năm vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ I về phát triển kinh tế - xã hội và cơ cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp, thị xã đã huy động mọi nguồn lực và đề ra nhiều cơ chế chính sách đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: hỗ trợ giống lúa chất lượng cao, hỗ trợ phát triển cây ăn quả, hỗ trợ sản xuất hoa, hỗ trợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp.... bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như rau màu, vùng trồng hoa, cây ăn quả, các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn, nhiều làng nghề truyền thống được phát huy, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, các loại hình dịch vụ phát triển rộng khắp các vùng miền, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế khu vực nông thôn. Do đó, đời sống của nông dân Phổ Yên không ngừng được cải thiện và nâng cao. Những kết quả trên của thị xã Phổ Yên có đóng góp quan trọng của công tác Hội và phong trào nông dân thị xã.Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp Hội, tăng cường củng cố các cơ sở Hội, phát triển gắn với nâng cao chất lượng hội viên, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội duy trì phát triển, sâu rộng trên các lĩnh vực. Hàng năm, các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua và vận động được trên 17.300 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp, đạt trên 70% so với số hộ hội viên. Để giúp cho hội viên thực hiện tốt phong trào, các cấp Hội Nông dân thị xã đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như:

- Tập trung vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa tập trung theo vùng có quy mô lớn như mô hình trồng rau an toàn ở xã Đông cao, trồng hoa ở xã Nam tiến, trồng cây ăn quả xã Phúc thuận, xã Minh đức, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm và thủy cầm ở xã Tân Hương, xã Tân Phú.....

- Chủ động phối hợp với Phòng kinh tế,Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho nông dân. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 36 lớp cho trên 28.800 lượt người tham gia. Phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh, Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên, Hội Làm vườn tỉnh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xãtổ chức được 22 lớp dạy nghề cho trên 700 nông dân giúp cho gần 600 nông dân có việc làm.

- Chủ động xây dựng 7dự ánphát triển kinh tế từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyêngiúp90hộ nông dân vay với dư nợ 3 tỷ đồng, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã triển khai Đề án vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2017 – 2020, các cấp Hội Nông dân thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay đã huy động được 2,1tỷ đồng giúp 61hộ nông dân phát triển sản xuất trong đó vốn từ ngân sách thị xã chuyển cho quỹ hỗ trợ nông dân là1,1 tỷ đồng, hiện nay Hội Nông dân thị xã đang thực hiện 4 dự án xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Ngoài ra,Hội Nông dân thị xã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợpgiữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,thành lập 109 tổ liên kết vay vốn giúp cho trên 2.500 hộ vay dư nợ trên 400 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các nội dung ủy thác cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với dư nợ đến nay trên 130 tỷ đồng cho trên 4.800 hộ nông dân vay. Các nguồn vốn trên đã giúp cho nông dân chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, các cấp Hội tích cực vận động nông dân mở rộng quy mô sản xuất, nhân rộng mô hình đạt hiệu quả cao, phát triển nghề mới, duy trì phát triển nghề truyền thống, đã thu hút và giải quyết cho hàng nghìn nông dân có việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Đồng thời tăng cường công tác quản lý sử dụng vốnvay đúng mục đích, thu hồi vốn đúng hạn, không bị thất thoát.

- Thực hiện chương trình liên kết “bốn nhà”, Hội Nông dân thị xã phối hợp với công ty TNHH Cường Đại, Chi nhánh vật tư nông nghiệp Phổ Yên, giúp nông dân mua máy nông nghiệp và trên 1.000 tấn phân bón đầu tư ứng trước hỗ trợ nông dân sản xuất. Quacác hoạt động của Hội, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội, tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, theo hướng từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, từ sản xuất truyền thống sang sản xuất ứng dụng công nghệ, từ kinh tế hộ nhỏ lẻ, sangliên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi, từ coi trọng năng suất sản lượng, sang chất lượng, giá trị gia tăng, đáp ứng với yêu cầu hội nhập, đóng góp tích cực việc nâng cao đời sống nông dân, góp phần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giầu, người khá, giầu, thì giầu thêm”. Điển hình như mô hình trồng hoa ở xã Nam tiến thu nhập gần 500 triệu đồng/ ha; trồng rau an toàn ở xã Đông Cao thu nhập trên  200 triệu đồng/ha; trồng cây ăn quả ở xã Minh Đức, xã Phúc Thuận thu nhập  300 triệu đồng/ha; nhiều hộ chăn nuôi thu nhập trên 500 triệu đồng /năm. Những nông dân SXKD giỏi luôn phát huy vai trò điển hình tiên tiến giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, giảm nghèo,vươn lên làm giầu chính đáng, đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Qua tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2019, có 9.718 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, đạt 51,5% so với số hộ đăng ký, trong đó đạt cấp trung ương là 208 hộ; đạt cấp tỉnh là 714 hộ; đạt cấp thị xã 1.961 hộ; cấp xã là 6.835 hộ.

Đạt được những kết quả trên, Hội Nông dân thị xã Phổ Yên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Thị ủy Phổ Yên, sự phối hợp, tạo điều kiện có hiệu quả củaỦyban nhân dân thị xã, các cơ quan, đơn vị giúp cho phong trào thi đua của Hội Nông dân thị xã đạt nhiều kết quả thiết thực.

Để phong trào SXKD giỏi trong giai đoạn tới đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa,Hội Nông dân thị xã Phổ Yên tiếp tụctuyên truyên sâu rộng kết quả phong trào nông dân SXKD giỏi, giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn2017 – 2019, đồng thờităng cường củng cố tổ chức cơ sở Hội,phát triển hội viên, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội, lấy lợi ích chính đáng của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội.Chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các cơ chế chính sách cho phát triển kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, dịch vụ, tư vấn, khai thác mọi nguồn lực hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân.

 Văn Khôi