00:00 Số lượt truy cập: 2519922

Hội Nông dân Huyện Châu Thành thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất giai đoạn (2015 - 2020) 

Được đăng : 19/10/2020

 

Huyện Châu Thành có trên 80% dân số làm nông nghiệp, nông dân có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành và Hội Nông dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Để làm tốt nội dung đó, Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cho từng tháng, quý, năm và toàn khóa, bám sát chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao, đồng thời phát động các đợt thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, trong thực hiện có tổ chức kiểm tra, đánh giá nhằm khen thưởng đúng người, đúng việc. Kết quả 5 năm qua, Hội nông dân huyện đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác Hội đề ra, cụ thể như sau:

Về công tác tuyên truyền: Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hội, trong những năm qua Hội luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân, hàng năm tuyên truyền đến 100% cán bộ, hội viên nông dân, trong 5 năm qua đã tổ chức 32.030 cuộc có 816.720 lượt người dự, thông qua các cuộc họp chi hội, tổ Hội. Tham gia viết bài tin gởi về Hội Nông dân tỉnh được đăng tải trên Bản tin Nông dân Hậu Giang 58 bài, giới thiệu nhân rộng các mô hình có hiệu quả, những gương điển hình trong công tác Hội.Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, giúp cán bộ, hội viên rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh, thông qua việc củng cố, nâng chất các câu lạc bộ học tập làm theo gương Bác chủ đề hàng năm, đầu năm phát động 100% thành viên câu lạc bộ xây dựng kế hoạch học tập, gắn với nhiệm vụ được giao, hàng năm  9/9 tập thể và trên 89,8% cá nhân đều được Đảng ủy công nhận tiêu biểu. Cùng với việc phát triển sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, Hội nông dân huyện tích cực chỉ đạo Hội Nông dân các xã phát triển hội viên. Trong 5 năm Hội đã phát triển 2.952 hội viên mới theo quy định, nâng tổng số hội viên đến hiện nay 12.960  hội viên. Phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi, tổ Hội, có 402 đồng chí tham gia; đưa cán bộ dự các lớp tập huấn tỉnh, Trung ương mở đạt chỉ tiêu trên giao. Từ những tác động tích cực của khoa học và công nghệ và mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đến với hội viên nông dân, nên phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát triển trở thành phong trào xuyên suốt và sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, tăng thêm hộ nông dân vượt khó thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng ngàn hộ nông dân. Hàng  năm, Hội đều phát động nông dân trong huyện tham gia đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gắn với việc sản xuất nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm, đến nay có 6.719 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình trái cây tạo hình, mô hình trồng mít thái ra hoa nghịch vụ, nhãn IDO, mãng cầu Xiêm bao trái, mô hình sản xuất cây giống… Để tạo nguồn vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện phát động người dân tạo vốn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, thực hiện tốt chỉ tiêu hàng năm tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, để góp phần giúp cho nông dân có thêm nguồn vồn đầu tư sản xuất kinh doanh, Hội đã tranh thủ các nguồn lực để tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay nguồn vốn toàn huyện 4.461 triệu đồng hiện có 141 hộ vay, trong 5 năm đã phát vay cho 632 hộ, hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ 99.998 triệu đồng có 4.148 hộ vay vốn so với cuối năm 2015 nguồn vốn tăng thêm 23.636 triệu đồng, có 94 tổ tiết kiệm vay vốn do Hội trực tiếp quản lý, qua đó đã giúp đỡ nhiều hộ nông dân khó khăn có vốn tiếp tục sản xuất, chăn nuôi.Ngoài ra Hội còn phát động thi đua xây dựng nông thôn mới,  thường xuyên vận động nông dân thi đua đóng góp sức người, sức của, bảo vệ  môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội…  Kết quả đã xây dựng được 19 tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, với 286 thành viên; 35 tổ dặm, vá đường có 297 thành viên, hàng năm tổ chức vận động sữa chữa, dặm vá lộ nông thôn. Nhìn chung, đến nay các tổ hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân, trong 5 năm qua Hội Nông dân huyện Châu Thành được Hội Nông dân tỉnh xếp hạng thi đua nhất, nhì, ba, 4 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời trong 5 năm qua các cấp Hội đã kịp thời khen thưởng cho 150 lượt tập thể và 162 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua, đề nghị được nhiều tập thể và cá nhân nhận khen thưởng từ UBND tỉnh, UBND huyện, Hội Nông dân tỉnh, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua xây dựng tổ chức Hội. Kết quả đạt được, cũng như hiệu quả của công tác Hội nông dân huyện rút ra những kinh nghiệm thực tiễn đó là:

i) Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện hàng tháng có kế hoạch sát tình hình công tác Hội, hàng năm Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức giao ước thi đua với cơ sở Hội về các chỉ tiêu thi đua của năm. ii)Tranh thủ Hội cấp trên, cấp ủy nhằm nhận sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời trong công tác Hội và phong trào nông dân. iii) Chủ động trong công tác thi đua, phát động thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại ngắn hạn gắn với nhiệm vụ của Hội.Trong công tác thi đua phải có kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua.

Tiến Trình