00:00 Số lượt truy cập: 2519901

Thông tin chi tiết nội dung Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 9 (2021 - 2022) 

Được đăng : 15/09/2021

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ IX  nội dung như sau:

 1.     Đối tượng dự thi
Mọi hội viên, nông dân trên cả nước đang làm nghề nông, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật hữu ích và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả đều có quyền tham gia Cuộc thi này.

2. Nội dung/lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội ở nông thôn, bao gồm các lĩnh vực chính: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sinh học, chế biến nông sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

3. Hình thức thi

- Trung ương Hội tổ chức chấm các giải pháp dự thi trên cơ sở xem xét nội dung Hồ sơ giải pháp dự thi do Hội Nông dân các tỉnh, thành phố gửi về Trung ương Hội và kết quả thẩm định tại cơ sở đối với các giải pháp dự thi đạt giải.

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn hội viên, nông dân (cá nhân, tổ chức) có giải pháp dự thi lập Hồ sơ dự thi; tổ chức sơ tuyển, xét tuyển, xác nhận Hồ sơ giải pháp dự thi và gửi về Trung ương Hội.

4. Hồ sơ dự thi

Mỗi hồ sơ giải pháp dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ bao gồm 03 tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4 (theo mẫu):

- Phiếu đăng ký dự thi.

- Bản mô tả giải pháp dự thi.

- Toàn văn giải pháp dự thi.

5. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

- Các tác giả tham dự Cuộc thi gửi Hồ sơ dự thi về Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố  tổ chức xét, duyệt, xác nhận và gửi Hồ sơ dự thi về Trung ương Hội (Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc) qua Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Số 9 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc không nhận hồ sơ dự thi của các tác giả gửi trực tiếp.

- Thời hạn nhận, chấm các giải pháp và trao thưởng Cuộc thi ở cấp Trung ương:

+ Nhận Hồ sơ dự thi: Bắt đầu từ khi công bố kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 30/7/2022;

+ Chấm và thẩm định các giải pháp dự thi đạt giải từ tháng 8 - 10/ 2022; trao giải thưởng dự kiến vào cuối quý IV/2022.

- Hồ sơ của các tác giả dự thi được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi.

- Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại trong vòng 03 tháng sau khi trao giải Cuộc thi nếu người dự thi yêu cầu.

6. Giải thưởng Cuộc thi

- Các tác giả có giải pháp đạt giải được tặng Cúp kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Một số tác giả có giải pháp đạt giải cao được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ban Tổ chức Cuộc thi cũng có các phần thưởng dành cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

- Giải thưởng Cuộc thi lần thứ IX, dự kiến mức tiền thưởng các giải như sau:

+ Giải nhất: 30 triệu đồng/giải

+ Giải nhì: 20 triệu đồng/giải

+ Giải ba: 10 triệu đồng/giải

+ Giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải

   

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

---------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ IX (2021 - 2022)

 

Kính gửi:  Ban Tổ chức Cuộc thi

A.      Họ và tên:   ........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......../......./........ ..   Giới tính:   Nam ¨        Nữ ¨

Số CMTND/CCCD:.......................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp: .........

Dân tộc: ................................................ Trình độ văn hóa: ...........................

Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Là tác giả (hoặc đại diện cho các tác đồng giả) của giải pháp dự thi:

.......................................................................................................................

B.      Hồ sơ gồm có (đánh dấu ´ vào mục có tài liệu):

          1. Phiếu đăng ký dự thi   ¨      4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu  ¨     

          2. Bản mô tả giải pháp dự thi    ¨    5. Các tài liệu tham khảo khác      ¨

          3. Toàn văn giải pháp dự thi      ¨       

C.      Danh sách các đồng tác giả (nếu có):

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ liên hệ

% đóng góp

Chức vụ

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tổng số:

100%

 

 

   Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ IX (2021 - 2022). Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra.

 

                                                                   ................., ngày .... tháng ..... năm 202

Chứng nhận của Hội ND cấp cơ sở
(hoặc chính quyền địa phương)

 

Tác giả
(hoặc đại diện tác giả)

 

 


BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ IX (2021 - 2022)

 

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên giải pháp: ......

2. Thuộc lĩnh vực:..............................................................................................

3. Người dự thi: ........

Số CMTND/CCCD:............. Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ..................

Địa chỉ: ..........................................................................................

Số điện thoại:.................... , E-mail:.............

B. PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP :

Tóm tắt những điểm chính yếu nhất của giải pháp (khoảng 02 trang giấy A4), bao gồm các nội dung sau:

1.              Vấn đề giải pháp đã giải quyết;

2.              Mô tả tóm tắt nội dung của giải pháp, kết quả thử nghiệm;

3.              Điểm mới - Điểm sáng tạo;

4.              Hiệu quả kinh tế - xã hội;

5.              Khả năng áp dụng;

6.              Tình hình áp dụng, triển vọng áp dụng giải pháp;

C. PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG CHÍNH CỦA GIẢI PHÁP :

1.   Tên giải pháp:

2.   Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết: (Nêu một số giải pháp thuộc lĩnh vực tương ứng với giải pháp tham gia dự thi, mô tả ngắn gọn những nội dung chính yếu nhất, ưu nhược điểm của những giải pháp đó, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của những giải pháp đó).

3.   Mục đích của giải pháp dự thi:(Giải pháp nhằm giải quyết được những vấn đề gì đã và đang đặt ra từ thực tế).

4.   Mô tả giải pháp dự thi:

a.   Nguyên lý của giải pháp:(Giải pháp được chế tạo dựa trên nguyên lý nào, các yếu tố tác động đến giải pháp).

b.   Các nội dung công nghệ chủ yếu: (Đây là phần chính của Bản mô tả giải pháp, tác giả cần phải trình bày chi tiết về quy trình công nghệ, kết cấu, thiết bị, thành phần nguyên nhiên vật liệu, các so sánh…, các bản vẽ, hình ảnh chụp giải pháp ở các góc độ, các tính toán minh họa, sơ đồ diễn giải đính kèm, các mô hình, sản phẩm chế thử và các tài liệu có liên quan khác).

Bao gồm:

b1.  Mô tả giải pháp, thuyết minh tính mới: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp; đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục được những nhược điểm nào, sáng kiến hay cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới. Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp;

b2.  Khả năng áp dụng: được chứng minh qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng hoặc các chứng minh về khả năng áp dụng khác;

b3. Hiệu quả kỹ thuật: thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;

b4. Hiệu quả kinh tế - xã hội: được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.

(Tác giả nên gửi kèm các ảnh màu hoặc clip minh họa cho giải pháp dự thi).

c.    Kết quả của giải pháp: (Các thông số, chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đạt được, kết quả áp dụng thực tiễn trong sản xuất).

……….., ngày …… tháng……năm 202

              Tác giả (hoặc đại diện tác giả)

 

TOÀN VĂN GIẢI PHÁP DỰ THI

 

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên giải pháp: ......

2. Thuộc lĩnh vực:..............................................................................................

3. Người dự thi: ................................................................................................

Số CMTND/CCCD:............. Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ....................

Địa chỉ: ..........................................................................................

Số điện thoại:.................... , E-mail:.............

 

B. PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG CHÍNH CỦA GIẢI PHÁP

        1. Trong phần này cần ghi chép lại toàn bộ các số liệu, hình vẽ, bảng biểu (nếu có)

        2. Trình bày chi tiết các quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp.

 

 

 

Ngày ……tháng……năm 20…

            Tác giả (hoặc đại diện nhóm tác giả)