00:00 Số lượt truy cập: 2424780

Cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu là 31 ha 

Được đăng : 03/11/2016

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Thông tư nêu rõ, có 5 loại trang trại (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp).


Trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) phải đạt tỷ trọng giá trị sản lượng nông sản hàng hóa của ngành chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa trong năm. Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp, diện tích tối thiểu là 3,1 ha đối với vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL, 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại, giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm; cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1 tỷ đồng/năm trở lên; cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.