00:00 Số lượt truy cập: 2514308

Huyện Bạch Thông (Bắc Kạn):Tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo 

Được đăng : 07/06/2023
6 tháng đầu năm 2023, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo, triển khai đồng bộ, lồng ghép trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

111234

Mô hình trồng rau của người dân xã Quang Thuận

 

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Huyện đã kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình, phân công thành viên phụ trách cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể gắn công tác giảm nghèo với kế hoạch hoạt động của đơn vị; tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến cán bộ, nhân dân trong phạm vi quản lý; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác giảm nghèo tại đơn vị được phân công phụ trách.

Huyện đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, cụ thể như: Văn bản của UBND huyện về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên, hằng năm và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; văn bản của UBND huyện về việc đăng ký danh mục thực hiện dự án; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật nghèo có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện; văn bản về việc phối hợp triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý trong các chương trình mục tiêu quốc gia; Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký danh mục thực hiện dự án theo quy định; Quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023.

Huyện đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu giải quyết việc làm, phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho các xã, thị trấn phấn đấu thực hiện; ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác lao động việc làm; tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên canh đó, huyện đã tổ chức khảo sát, tổng hợp nhu cầu học nghề của lao động trên địa bàn huyện, đề xuất mục tiêu đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 1225 lao động với 35 lớp; đối tượng là người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc triển khai chế độ chính sách cho học sinh luôn đảm bảo đúng đối tượng; thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định; toàn bộ các chế độ chính sách của học sinh đều được giải quyết trong từng học kỳ. Trong năm học 2022-2023, UBND huyện phê duyệt cho học sinh được hưởng các chế độ chính sách như: Trẻ ăn trưa; chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; chính sách hỗ trợ gạo, chính sách hỗ trợ tiền ăn và nhà ở theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP; chính sách học bổng cho học sinh khuyết tật; chính sách bán trú theo Nghị quyết 54/NQ-HĐND tỉnh.

Các cấp, các ngành chủ động phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, rà soát những hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã hỗ trợ làm nhà cho 22 hộ nghèo. Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện quyết định phê duyệt hỗ trợ 10 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn.

Huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương huy động tối đa nội lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, bảo đảm người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện có nhà tiêu hợp vệ sinh là 7.271/8.573 hộ, đạt 84%; số hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 26%.

Ngoài ra, huyện cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm tại 14 xã, thị trấn; thường xuyên đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công tác giảm nghèo tại đơn vị được phân công phụ trách, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo huyện chú trọng bám sát việc thực việc thực hiện các chính sách giảm nghèo; bám sát các kế hoạch của các cấp, các ngành đã được triển khai.

Căn cứ theo tình hình thực tế của các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các chương trình giảm nghèo, qua đó đã đánh giá toàn diện các kênh tham gia giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người nghèo tiếp cận được các chính sách giảm nghèo ở địa phương./.

 

Anh Vân