00:00 Số lượt truy cập: 2432805

Mù Cang Chải - huyện 30a tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo 

Được đăng : 12/07/2023
Huyện Mù Cang Chai (Yên Bái) phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số, tỷ lệ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh, cụ thể, đến năm 2025, huyện cơ bản không còn là huyện nghèo, ít nhất 30/59 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

khang
Ảnh: hội viên nông dân người DTTS hưởng lợi từ chính sách giảm nghèo 

Nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống

Là huyện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua huyện Mù Cang Chải đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo ở cơ sở. Trong đó, huyện đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện trong sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp hướng tới mục tiêu “nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại và nông nghiệp thông minh”. Quan tâm đầu tư đưa những cây trồng mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương vào trồng, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 23 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/HU, trong đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất và tính khả thi cao. Cụ thể hóa đầy đủ các quan điểm, định hướng phát triển và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu với 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm và 08 nhiệm vụ trọng tâm sát với tình hình thực tế của địa phương; ban hành 15 nghị quyết chuyên đề, cùng các quy định, quy chế làm việc; 70 kế hoạch, chỉ thị, kết luận, cụ thể hóa Chương trình hành động số 01-CTr/HU của Huyện ủy trên địa bàn huyện.

Kết quả đến nay đã được thể hiện rõ nét. Đó là huyện đã đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho người dân; thực hiện các giải pháp về khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác và định hướng giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân; tập trung phát triển kinh tế theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc; phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới và xây dựng bản hạnh phúc. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2022 đạt 568 tỷ đồng, bằng 91,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Giảm nghèo gắn liền với xây dựng nông thôn mới

Mù Cang Chải là huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn của cả nước, trình độ dân trí không đồng đều, với trên 90% dân cư đang sống ở nông thôn, do vậy xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, phải được thực hiện đồng bộ đối với tất cả các tiêu chí, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Kết quả cho thấy, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới đã tạo ra bộ mặt mới cho vùng nông thôn huyện vùng cao Mù Cang Chải với một số kết quả nổi bật như: Cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư, hoàn thiện, trong 10 năm đã mở mới 390,3km giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp 217,3km; thực hiện kiên cố 119 công trình thủy lợi; xây mới 356 phòng học, 17 phòng học bộ môn, 135 phòng công vụ, 435 phòng ở bán trú, 40 phòng hiệu bộ hành chính quản trị, 67 công trình phụ trợ khác; đầu tư để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp được 50 công trình nhà văn hóa thôn bản, đến nay có 93/93 bản có nhà văn hóa thôn bản, 9 xã có nhà văn hóa xã. 100% các xã được phủ sóng thông tin di động và dịch vụ Internet mạng không dây; các xã đều có điểm phục vụ bưu chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành; có hệ thống loa truyền thanh đến các bản. Bằng nhiều nguồn vốn như chương trình 167, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 133/QĐ-TTg, nhà đại đoàn kết... và sự nỗ lực vươn lên của người dân đã làm mới được 845 nhà dột nát, nhà tạm; các nhà này đảm bảo 3 cứng (nền, khung, cột) có giá trị sử dụng trên 20 năm. Năm 2022, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện huy động sự đóng góp của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay xóa thêm 168 nhà tạm, nhà dột nát ở 13 xã để vừa nâng số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới lên 6/13 xã. 

Thời gian tới, Mù Cang Chải sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chủ lực trên địa bàn theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển vùng dược liệu và Đề án phát triển cây ăn quả huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình Mục tiêu quốc gia để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường; duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương; củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em; tổ chức tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn xã.

 

Tân Khang