00:00 Số lượt truy cập: 2732326

Phú Lương nỗ lực giảm nghèo 

Được đăng : 28/11/2023
Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,4%.

 phu-luong

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm luôn được huyện Phú Lương quan tâm chú trọng

Phú Lương là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên với trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 1 xã và 8 xóm đặc biệt khó khăn. Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ tiêu về giảm nghèo của huyện Phú Lương đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành quả này có được nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai linh hoạt các giải pháp giúp người nghèo nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững...

Trong công tác giảm nghèo, giải pháp trọng tâm được huyện chú trọng thực hiện là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Hàng năm, UBND huyện đã giao phòng chuyên môn khảo sát nhu cầu việc làm của lao động trên địa bàn để có kế hoạch mở lớp đào tạo nghề, tư vấn, định hướng việc làm. Giai đoạn 2021-2023, bình quân hàng năm, toàn huyện có trên 2.300 lao động được tạo việc làm mới. Từ năm 2022 đến nay, huyện đã tổ chức được 35 lớp đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo thường xuyên trong các lĩnh vực: nông, lâm, ngư nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, nấu ăn…

Để người nghèo có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, hàng năm, các hội, đoàn thể của huyện Phú Lương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tính đến ngày 30/9/2023, dư nợ cho vay vốn chính sách trên địa bàn huyện là gần 438 tỷ đồng, giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch...

Bên cạnh hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, huyện Phú Lương còn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo như: Hỗ trợ nhà ở, nước sạch và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện tiếp cận thông tin; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng;...

Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về giảm nghèo đa chiều được triển khai sâu rộng; các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề… được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Không chỉ vậy, huyện còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là cấp xã để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã đề ra. Tập trung huy động mọi nguồn lực phục vụ cho công tác giảm nghèo với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện. Huy động từ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn…

Với những việc làm thiết thực và hiệu quả, từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương giảm 1,19% (đạt chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025). Dự ước đến cuối năm 2023, tỷ hộ nghèo trên địa bàn giảm 0,8% so với năm 2022. Toàn huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,4%.

Chung Anh