Xin gia hạn sử dụng đất nông nghiệp 

Được đăng : 03/11/2016
Hỏi: Anh Dương Quý Bắc ở Tánh Linh – Bình Thuận hỏi:

1. Giấy chứng nhận bị hư hoàn toàn hoặc bị mất thì khi cấp lại có phải ban hành Quyết định huỷ bỏ không?

2. Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức của hộ gia đình, cơ quan nào thực hiện?

3. Người bán đất đi khỏi địa phương không liên lạc được nhưng chưa thực hiện hợp đồng chuyển nhượng thì giải quyết thế nào?


Trả lời:
1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, khi làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) bị hư hỏng; cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký cấp GCN mới cho người sử dụng đất mà không phải ra Quyết định huỷ bỏ GCN cũ.

2. Việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Người có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nộp đơn xin gia hạn và GCN đã cấp tại UBND xã; UBND cấp xã thẩm tra xác nhận việc chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất vào đơn xin gia hạn, rồi chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục trình UBND cấp huyện quyết định gia hạn; Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên GCN theo quy định tại điều 57 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP rồi chuyển UBND cấp xã để trao cho người sử dụng đất.

3. Trường hợp bên chuyển nhượng đã đi khỏi địa phương không liên lạc được và hợp đồng chuyển nhượng chưa thực hiện thì việc quản lý sử dụng đất của người đó thực hiện theo quy định tại Điều 75, 76, 79 của Bộ Luật Dân sự.