Ðiều kiện được miễn thủy lợi phí 

Được đăng : 03/11/2016
Hỏi: Ðề nghị báo cho  biết quy định mới về đối tượng và điều kiện để được miễn thủy lợi phí? Việc miễn thủy lợi phí bắt đầu thực hiện từ thời điểm nào?

Trả lời: Nghị định số 154/2007/NÐ-CP ngày 15-10-2007 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NÐ-CP quy định về việc miễn thủy lợi phí quy định như sau:

- Miễn thủy lợi phí đối với:

+ Hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối trong hạn mức giao đất nông nghiệp, bao gồm: Ðất do Nhà nước giao, được thừa kế, cho, tặng, nhận chuyển nhượng hợp pháp, kể cả phần diện tích đất 5% công ích do địa phương quản lý mà các hộ gia đình, cá nhân được giao hoặc đấu thầu quyền sử dụng;

+ Ðịa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Luật Ðầu tư được miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất, mặt nước dùng vào nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; không phân biệt trong hay ngoài hạn mức giao đất.

- Mức miễn thu thủy lợi phí được xác định theo khung mức thủy lợi phí quy định tại điểm b, c và các mục 3, 4 và 5 của điểm d khoản 1 Ðiều 19 Nghị định số 143/2003/NÐ-CP.

- Không miễn thủy lợi phí đối với:

+ Diện tích đất vượt hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Các doanh nghiệp hoạt động cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, tiêu nước cho sản xuất công nghiệp, nước cấp cho các nhà máy nước sạch, thủy điện, kinh doanh du lịch, vận tải qua cống, âu thuyền và các hoạt động khác được hưởng lợi từ công trình thủy lợi;

+ Các tổ chức, cá nhân nộp thủy lợi phí cho tổ chức hợp tác dùng nước theo thỏa thuận để phục vụ cho hoạt động của các tổ hợp tác dùng nước từ vị trí cống đầu kênh của hợp tác dùng nước đến mặt ruộng.

- Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận miễn và không miễn thủy lợi phí quy định tại điểm này."

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2008.