00:00 Số lượt truy cập: 1050516

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI 

Được đăng : 03/11/2016

Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ ba do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì được tổ chức trên phạm vi toàn quốc trong 2 năm 2008 - 2009 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của nông dân Việt Nam, thúc đẩy phong trào áp dụng các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của nông dân.


Lĩnh vực dự thi: Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng ở nông thôn đều có quyền tham dự Cuộc thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực: Trồng trọt; Chăn nuôi, thuỷ sản; Công nghệ sinh học, tài nguyên môi trường; Ngànhg nghề nông thôn; và các lĩnh vực khác.

Đối tượng dự thi: là mọi cá nhân đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng từ năm 2002 trở lại đây đều có quyền tham gia Cuộc thi. Mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những ngơời trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi: (1) Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ. (2) Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội. (3) Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ trình bày trên giấy A4, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi. Hồ sơ dự thi có thể nộp cho Ban Tổ chức Cuộc thi tại Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương theo địa chỉ: Ban Nghiên cứu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04. 7337591. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi ở cấp Trung ương bắt đầu từ năm 2008 đến hết ngày 15/8/2009. Chấm và trao giải thưởng vào tháng 9 năm 2009. Mẫu phiếu dự thi đề nghị tham khảo tại Hội Nông dân địa phương các cấp hoặc tra cứu trên trang web www.khoahocchonhanong.com.vn

Giải thưởng ở cấp Trung ương cho các tác giả đoạt giải gồm Bằng khen của Trung ương Hội kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận. Ngoài ra còn có các phần thưởng dành cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi, cá nhân và đơn vị có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

01 giải đặc biệt: 15.000.000đồng

01 giải nhất: 10.000.000đồng/giải

02 giải nhì: 7.000.000đồng/giải

03 giải ba: 5.000.000đồng/giải

05 giải khuyến khích: 3.000.000đồng/giải

Kinh phí dành cho Cuộc thi được lấy từ các nguồn Ngân sách nhà nước ở trung ương, địa phương và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Tổ chức thực hiện: Tại Trung ương thành lập Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ triển khai các hoạt động của cuộc thi ở cấp Trung ương theo kế hoạch và Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi. Tại địa phương các tỉnh, thành Hội Nông dân thành lập Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp mình làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đông đảo nông dân tham gia cuộc thi và triển khai các hoạt động của cuộc thi ở cấp mình, tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển, trao giải thưởng cấp tỉnh, thành phố (nếu có điều kiện) và lựa chọn các giải pháp tiêu biểu gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương.

Để triển khai cuộc thi, ở cấp Trung ương Hội đã ban hành các văn bản gửi các tỉnh, thành Hội và các Ban, đơn vị trực thuộc gồm Công văn số 16-CV/KHNV ngày 07/8/2008 “V/v tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ ba (năm 2008 – 2009)” và Kế hoạch số 17-CV/KHNV ngày 07/8/2008 “Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông t àn quốc lần thứ ba (n¨m 2008 - 2009)”, bạn đọc có thể tham khảo ngay trên trang web này.

Ban Biên tập

 

HỘI NÔNG DÂN VI ỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

---------

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC NÔNG VẬN

Hà Nội, ngày07 tháng 8 năm 2008

Số16-CV/ KHNV

V/v tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ ba (năm 2008 – 2009)

 

 

 

Kính gửi:

- Các Ban đơn vị trực thuộc Trung ương Hội

- Các tỉnh, thành Hội

 

Thực hiện Quyết định số 93 /QĐ-HND ngày 03/3/2008 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí khoa học công nghệ năm 2008, Trang thông tin điện tử “Khoa học cho nhà nông” thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học nông vận tổ chức Cuộc thisáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ ba (năm 2008 - 2009) nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nông dân trên toàn quốc, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.

 

Đối tượng dự thi: Mọi cá nhân đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo đã tạo ra giải pháp kỹ thuật và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả đều có quyền tham dự cuộc thi.

 

Lĩnh vực dự thi: các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng ở nông thôn (Gồm các lĩnh vực chính: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sinh học, chế biến vật tư, nông sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, và các lĩnh vực khác).

 

Thời gian tổ chức cuộc thi: năm 2008 -2009, xét và trao giải thưởng vào quí III/2009.

 

Các giải thưởng: bao gồm cơ cấu nhiều giải thưởng bằng tiền thưởng, cúp và bằng khen của Trung ương Hội.

Kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về cuộc thi xin được gửi kèm theo.

Đây là cuộc thi định kỳ của Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời nằm trong khuôn khổ của Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần. Đề nghị các Ban, đơn vị và các tỉnh, thành Hội quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt cuộc thi.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Thường trực TƯ Hội (Để báo cáo)

- Lưu VP, BNC.

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NCKHNV

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP WEBSITE “KHOA HỌC CHO NHÀ NÔNG”

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

Nguyễn Văn Tâm

 

HỘI NÔNG DÂN VI ỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

---------

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC NÔNG VẬN

Hà Nội, ngày07 tháng 8 năm 2008

Số17 - KH/ KHNV

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT NHÀ NÔNG

TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA (NĂM 2008 - 2009)

 

Thực hiện Quyết định số 93 /QĐ-HND ngày 03/3/2008 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí khoa học công nghệ năm 2008, trang thông tin điện tử “Khoa học cho nhà nông” thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học nông vận tổ chức Cuộc thisáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ ba (năm 2008 - 2009) theo kế hoạch cụ thể như sau:

I- Mục đích Cuộc thi

Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ ba (năm 2008 -2009) được tổ chức trên toàn quốc nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của nông dân Việt Nam, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nông dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông các lần tiếp sau sẽ tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

II- Nội dung

1- Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng ở nông thôn đều có quyền tham dự Hội thi (Gồm các lĩnh vực chính: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sinh học, chế biến vật tư, nông sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, và các lĩnh vực khác).

2- Đối tượng dự thi

- Mọi cá nhân đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo đã tạo ra giải pháp kỹ thuật và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả từ năm 2002 trở lại đây đều có quyền tham dự cuộc thi.

- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.

- Người dự thi có quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình.

3- Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi (gọi tắt là giải pháp):

- Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

- Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

4- Hồ sơ dự thi

Mỗi hồ sơ gồm 2 bộ, mỗi bộ bao gồm 3 tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4:

- Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu).

- Bản mô tả giải pháp dự thi.

- Toàn văn giải pháp dự thi.

a) Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi.

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày tháng năm);

- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đúng góp và ủy quyền cho 01 (một) người đứng tên làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

b) Bản mô tả giải pháp dự thi

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi)

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đó biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đó biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đó biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hoá đơn bán hàng.

- Lợi ích kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đó biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.

Bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa.

c) Toàn văn giải pháp dự thi:

Cần nêu cụ thể qúa trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả cụ thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu thấy cần thiết). Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy soá.

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

- Hồ sơ dự thi có thể gửi qua Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông cấp tỉnh, thành phố (Thường trực là Hội Nông dân tỉnh, thành phố) hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông cấp Trung ương theo địa chỉ:

Ban Nghiên cứu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: 04. 7337591

- Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng cuộc thi ở cấp Trung ương:

+ Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố cuộc thi đến hết ngày 15/8/2009.

+ Chấm các giải pháp dự thi, công bố các giải pháp đoạt giải, tổ chức lễ trao giải thưởng vào tháng 8 và tháng 9 năm 2009.

+ Chuyển hồ sơ các giải pháp đã được sơ tuyển của cuộc thi đi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc trước ngày 30/9/2009.

- Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng cuộc thi ở cấp tỉnh, thành phố do Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, thành phố quy định.

- Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi.

- Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi cuộc thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

4- Giải thưởng cuộc thi

Các tác giả đoạt giải được tặng Cúp, Bằng khen kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận đoạt giải của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ban Tổ chức cuộc thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi, cá nhân và đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Cơ cấu giải thưởng tối đa gồm có:

-01 Giải đặc biệt: Cúp, Bằng khen và 15.000.000đồng

-01 Giải nhất: Cúp, Bằng khen và 10.000.000đồng/giải

-02 Giải nhì: Cúp, Bằng khen và 7.000.000đồng/giải

-03 Giải ba: Cỳp, Bằng khen và 5.000.000đồng/giải

-05 Giải khuyến khích: Cúp, Bằng khen và 3.000.000đồng/giải

III- Tổ chức thực hiện

1- Tại Trung ương

- Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ triển khai các hoạt động của cuộc thi ở cấp trung ương theo kế hoạch.

- Thành lập Hội đồng Giám khảo cuộc thi, thành phần gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi, có nhiệm vụ xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

2- Tại địa phương

Các tỉnh, thành Hội thành lập Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp mình. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh, thành phố gồm:

- Tuyên truyền, vận động đông đảo nông dân tham gia cuộc thi và triển khai các hoạt động của cuộc thi ở cấp mình.

- Tiếp nhận hồ sơ về các giải pháp, mô hình,sản phẩm dự thi.

- Tổ chức xét tuyển, trao giải thưởng cấp tỉnh, thành phố (nếu có điều kiện) và lựa chọn các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi tiêu biểu gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương.

IV- Kinh phí tổ chức cuộc thi

- Kinh phí dành cho cuộc thi được lấy từ các nguồn sau:

+ Ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương;

+ Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

- Kinh phí dành cho Cuộc thi được chi cho các nội dung sau:

+ Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia cuộc thi;

+ Tổ chức triển khai các hoạt động cuộc thi.

 

Nơi nhận:

- CácBan, đơn vị

- Các tỉnh, thành Hội

- Thường trực TƯ Hội (Để BC)

- Lưu văn thư, TT NCKHNV.

                                                                                                     

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NCKHNV

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP WEBSITE “KHOA HỌC CHO NHÀ NÔNG”

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm