00:00 Số lượt truy cập: 1546932

Áp dụng chăn nuôi gia cầm theo hướng bền vững 

Được đăng : 10/11/2020

 

Phát triển và nhân rộng các mô hình về chăn nuôi an toàn. Trong những năm qua, nhờ không có dịch bệnh lớn xảy ra nên đàn gia cầm trên cả nước tăng trưởng mạnh. Chăn nuôi gia cầm ở nước ta đã có những bước phát triển nhảy vọt. Từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ, tự phát chuyển sang chăn nuôi tập trung với quy mô lớn. Năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng, cho lợi nhuận ngày càng nhiều. Những tháng đầu năm 2020 sản lượng thịt hơi của gia cầm đạt trên 1,3 triệu tấn, trong đó thịt gà chiếm 76%; trứng đạt trên 13,28 tỷ quả. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng đàn gia cầm trên cả nước đạt khoảng 510 triệu con, trong đó đàn gà khoảng 410 triệu con, chiếm 80% và 100 triệu con thủy cầm, chiếm 20%”. Chăn nuôi trang trại là hình thức chăn nuôi quy mô tập trung, chủ yếu sử dụng thức ăn công nghiệp; có đầu tư lớn về chuồng trại, thiết bị chăn nuôi. Hình thức chăn nuôi này mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ kiểm soát được dịch bệnh.

Chăn nuôi gia cầm tại nhiều địa phương đã trở thành một trong những nghề sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp, góp phần làm thay đổi cơ cấu các ngành sản xuất trong nông nghiệp, giúp xoá đói giảm nghèo bền vững. Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm số lượng gia cầm trên cả nước tăng trên 10%, trong đó đàn gà tăng trưởng trên 11,5%, sản lượng thịt gia cầm tăng bình quân gần 11%/năm.

Trong  năm 2020, tổng đàn gia cầm đạt trên 481 triệu con; trong đó, đàn gà gần 383 triệu con, chiếm 79,5%; đàn thủy cầm gần 99 triệu con, chiếm 20,5%. Trong tổng đàn gà, gà thịt chiếm 79,9%, gà đẻ chiếm 20,1%. Đối với gà thịt thì gà công nghiệp trắng chiếm 23,4%, gà lông màu chiếm 76,6%.

Vùng có nhiều trang trại nhất là đồng bằng sông Hồng, chiếm đến 49,19%, tiếp đến là vùng Đông Nam bộ chiếm 18,21%, vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 11,55%, vùng trung du và miền núi phía Bắc chiếm 8,45%, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung chiếm 7,67%, thấp nhất là khu vực Tây Nguyên chỉ chiếm gần 5%. Con giống được sử dụng là giống ngoại, giống lai hoặc giống địa phương cho năng suất và giá thành sản phẩm không cao, hiện trên cả nước có khoảng 11.000 trang trại chăn nuôi gia cầm. Số lượng trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm cũng tăng trưởng mạnh

                                                                                 Chu Hương