00:00 Số lượt truy cập: 966007

Một số kết quả trong sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua của Quảng Bình 

Được đăng : 25/02/2019

 

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng vật nuôi có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, chất lượng gắn với thị trường tiêu thụ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4,5%/năm. Sản lượng lương thực từ 29 vạn tấn năm 2016 tăng lên trên 31,0 vạn tấn năm 2018.  Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn với vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân tăng 4%/năm; tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp tăng từ 46,2% năm 2016 lên 50,4% năm 2018.

Sản xuất lâm nghiệp từng bước xã hội hóa và chuyển đổi theo hướng giá trị, công tác phát triển, sử dụng rừng hợp lý và hiệu quả đã nâng cao giá trị từ rừng, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 630 tỷ đồng, độ che phủ rừng đến nay đạt 67,0%.

Lĩnh vực thủy sản chuyển dịch đúng hướng, phát triển đồng bộ cả khai thác và nuôi trồng, sản lượng thuỷ sản từ 61,8 ngàn tấn năm 2016 tăng lên trên 71 ngàn tấn năm 2018. Đất lúa kém hiệu quả được tập trung chuyển đổi sang cây trồng khác với diện tích 2.206 ha, thu nhập cao hơn từ 1,5-8 lần so với trồng lúa; diện tích liên kết sản xuất theo cánh đồng lớn với 7.654ha; đã hình thành một số cơ sở trồng rau, quả, hoa áp dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường.

 

Minh Hằng