00:00 Số lượt truy cập: 1145822

Năng suất, thu nhập cao hơn sau khi học nghề 

Được đăng : 13/04/2018
Trong giai đoạn 2010 - 2013, số lao động nông thôn đã học nghề nông nghiệp là 680.371 người, trong đó có 563.298 người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề nông nghiệp, nhưng năng suất, thu nhập cao hơn, đạt 82,79% cao hơn gần 4% so với bình quân chung của cả nước.

Mặc dù những người được đào tạo phát huy được kiến thức trong công việc, nhưng việc chuyển nghề rất khó khăn, số người có điều kiện khởi nghiệp rất ít, số người được các doanh nghiệp tuyển dụng chưa cao, đa số làm nghề  cũ. Có thể phân số người học xong có việc làm thành 4 nhóm: Được các doanh nghiệp tuyển dụng 22,6%); Được các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra (10,8%); Tiếp tục làm nghề cũ với thu nhập caoh hơn (59,7%); Đứng ra thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động (2,8%).

Trong số được các doanh nghiệp tuyển dụng chủ yếu là người học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề (chiếm 90,85% số người được doanh nghiệp tuyển dụng). Số doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cũng chủ yếu là người học nghề phi nông nghiệp (chiếm 83,7%). Số tiếp tục làm nghề cũ chủ yếu là người học nghề nông nghiệp. Số đứng ra thành lập đơn vị sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động chủ yếu là học nghề phi nông nghiệp (chiếm 75,1%). Tóm lại, cơ hội tìm kiếm việc làm mới cho người học nghề nông nghiệp ít hơn nhiều so với nghề phi nông nghiệp. Số học nghề nông nghiệp chủ yếu tiếp tục làm việc cũ, nhưng với hiệu quả cao hơn.

Cả nước có 53.833 người thuộc hộ nghèo, sau học nghề có việc làm, thu nhập đã thoát nghèo (chiếm 30,6% số người nghèo tham gia học nghề), 41,771 người sau học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của các hộ dân trong vùng (hộ có thu nhập khá), chiếm 46,61% số người sau học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của các hộ dân trong vùng./.

Hương Chu