00:00 Số lượt truy cập: 1267755

Tỉnh Gia Lai: Hỗ trợ vốn cho nông dân thoát nghèo 

Được đăng : 01/10/2020

Hội Nông dân tỉnh thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh  với tổng kinh phí 2.239.320.000 đồng. Trong đó kinh phí từ ngân sách tỉnh cấp 01 tỷ đồng và vốn đối ứng 1.239.320.000 đồng với các mô hình, chăn nuôi Bò lai kết hợp ủ phân vi sinh với quy mô 16 con (04 con đực, 12 con cái)/16 hộ tại xã Đăk Ta Ley, chăn nuôi Dê bách thảo với quy mô 50 con/ hộ và mô hình phát triển rừng bằng cây Bời lời đỏ với quy mô 20ha/20 hộ tại xã H’ra, huyện Mang Yang.

 Ngoài ra các cấp Hội tuyên truyền, vận động Hội viên nông dân tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã xây dựng được, hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng và tìm ra đầu ra cho sản phẩm, phối hợp hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tham gia thành lập mới được 13 tổ hợp tác, 29 Hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 230 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác xã, trong đó có 175 Hợp tác xã nông nghiệp.

Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 22.584 triệu đồng  và 580 ngày công, hiến 14.535 m2 đất, sửa chữa làm mới 310 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, sửa chữa 764 km kênh mương, kiên cố hóa, cải tạo 64 cầu, cống, xóa được 53 nhà tạm ( 03 nhà nông dân trực tiếp thực hiện, 50 nhà phối hợp  thực hiện) , hướng dẫn nông dân trong việc phân loại rác thải xử lý chất thải. Kết quả đem lại được 222 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng biến đổi khí hậu. đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững. Qua đó nông dân phát huy có hiệu quả tiềm năng nguồn lực trong sản xuất, kinh doanh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình tiên tiến được nhân ra diện rộng.

                                                                                            Thanh Hương