00:00 Số lượt truy cập: 2151566
Hoạt động hội

Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 161-KH/HNDT ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” tại huyện Đức Huệ, Đức Hòa.


< 1 2 3 4 > >>