00:00 Số lượt truy cập: 1145183

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 

Được đăng : 03/11/2016

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM -
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*

Số 05 - CTr/HNDVN-BKH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------------------

        Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAMVÀ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

------------------


Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”; Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”.

Xuất phát từ kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015 và từ đòi hỏi thực tiễn của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân cả nước tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ; nâng cao trình độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, kinh doanh và dịch vụ của nông dân. Thông qua các lớp tập huấn, xây dựng thành công các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ có sức lan tỏa trong cộng đồng để từ đó nhân rộng vào thực tiễn.

3. Hỗ trợ, thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao trình độ sản xuất, hiệu quả sản xuất, tăng giá trị hàng hóa nông - lâm - thủy sản, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng kinh tế xã hội, đặc biệt vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

4. Tăng cường sự thống nhất trong phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ giữa hai ngành từ trung ương tới các cấp địa phương.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo hội viên, nông dân về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các mô hình, các điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Chú trọng các hoạt động tuyên truyền về lợi ích xã hội của việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm hàng hóa nông - lâm - thủy sản có chất lượng cao, an toàn với sức khỏe cộng đồng.

 Tăng cường công tác tuyên truyền các tiến bộ kỹ thuật, các thành tựu về khoa học và công nghệ trong sản xuất - kinh doanh - chế biến đến với nông dân; phối hợp với các cơ quan truyền thông của trung ương, địa phương để đa dạng hóa các hình thức phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Hai bên chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc ngành mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội khác tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông theo các nội dung trên.

2. Hỗ trợ cho nông dân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh - dịch vụ; Hỗ trợ nông dân tham gia “Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông”; Cuộc thi bình chọn sản phẩm nhà nông xuất sắc; Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), Kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo).

3. Tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hướng dẫn, khuyến khích và có hình thức hỗ trợ phù hợp cho hội viên, nông dân ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả của sản xuất, kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho nông dân đủ khả năng giảm nghèo tiến tới làm giàu từ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Khuyến khích và hỗ trợ cho nông dân liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

4. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa  học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ. Trong đó ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi và xử lý môi trường; hàng năm, hai ngành xây dựng các mô hình điểm để tập trung chỉ đạo nhân rộng kết quả cho nông dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề xuất nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp và chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân cả nước thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp trong hệ thống của Hội.

          2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm định hướng nội dung hoạt động khoa học và công nghệ chung để làm căn cứ xây dựng kế hoạch phối hợp. Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất với Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

3. Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành Hội, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh căn cứ vào Chương trình phối hợp này và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp cấp tỉnh.

4. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho Ban Tuyên huấn và Văn phòng Trung ương Hội; Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp là các đơn vị thường trực tham mưu giúp cho lãnh đạo hai cơ quan trong việc tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

5. Định kỳ hàng năm hai bên sẽ cùng nhau xem xét, đánh giá kết quả và đề xuất bổ sung nội dung Chương trình phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tiễn./.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Quốc Cường

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(đã ký)

Nguyễn Quân

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPTW Đảng, VP Chính phủ, VP Quốc hội;

- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài Chính;

- Bộ KH&CN;

- TW Hội Nông dân VN;

- UBND các tỉnh/thành phố;

- Sở KH&CN tỉnh/thành phố;

- Hội Nông dân các tỉnh/thành phố;

- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN: Vụ CNN;
Vụ KHTH; Vụ TC; Vụ ĐP; VP NTMN;

- Các đơn vị thuộc TW Hội Nông dân VN;

- Lưu VT TW Hội NDVN; VT Bộ KH&CN.