00:00 Số lượt truy cập: 2732326

Khánh Hoà: Đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời số cho hội viên nông dân 

Được đăng : 16/11/2021

Thực hiện Kết luận số 209-KL/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ củá Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/HNDT, ngày 17/10/2016 về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) chỉ đạp các cấp Hội triển khai thực hiện. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện tập huấn các đề tài, dự án, mô hình sản xuất ứng dụng tại các địa phương đem lại hiệu quả và tăng thu nhập cho nông dân.

Chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội phối hợp với ngành KHCN cùng cấp xây dựng kế hoạch cụ thể bám sát các nội dung của Kết luận số 209-KL/HNDTW; hướng dẫn, khuyến khích và hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia ứng dụng các thành tựu KH&CN trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN, nhân rộng các điển hình tiên tiến về áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông dân; khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Các cấp Hội đã phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ và đông đảo hội viên, nông dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và của tỉnh về khoa học và công nghệ như: các nghị quyết của Trung ương Hội, Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở KH&CN; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020 về “Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ"; Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 2017-2020...

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến KH&CN cho hội viên nông dân thông qua các phương tiện Đài phát thanh truyền hình, Báo Khánh Hòa, Báo Nông thôn ngày nay, Bản tin Nông dân Khánh Hòa, Trang thông tin điện tử của Hội; nội dung tập trung tuyên truyền về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội; các mô hình, các điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất... Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 5.092 buổi tuyền truyền KH&CN cho 346.810 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Qua 5 năm, tỉnh Hội đã tổ chức được 12 lớp tập huấn ứng dụng kết quả của đề tài KHCN cấp tỉnh đã được nghiệm thu, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc trong sản xuất nông nghiệp như kỹ thuật trồng bưởi da xanh, kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh, ủ rơm bằng urê và vỗ béo bò thịt, chế biến phụ phẩm cây mía làm thức ăn cho gia súc...với hơn 840 người tham dự. Trung tâm HTND&GDNN thuộc tỉnh Hội trực tiếp phối hợp với các đơn vị tố chức dạy nghề và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các ứng dụng 'Đề tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu như đề tài nuôi heo trên đệm lót sinh học; phục tráng và nhân giống mía tím Khánh Sơn; chuyển giao một số giống lúa mới năng suất cao... đã tổ chức 14 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 650 người tham gia. Việc chuyển giao thành công một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân đã góp phần làm tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Thông qua các mô hình chuyển giao kỹ thuật giúp cho hội viên nông dân biết ứng dụng KHKT mới vào sản xuất, đem lại thu nhập, nâng cao mức sống cho hội viên, nông dân, tiêu biểu như mô hình trồng rau sạch ờ Ninh Đông (Ninh Hòa); mô hình trồng bưởi da xanh ở Khánh Đông (Khánh Vĩnh), mô hình trồng hoa cúc ở phường Ninh Giang (Ninh Hòa)...

Các cấp Hội chủ động phối hợp với trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, các doanh nghiệp tổ chức dạy nghề, tổ chức được 6.359 lớp với trên 310.600 lượt hội viên, nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc thú y, bảo vệ thực vật...; tổ chức các buổi hội thảo với các doanh nghiệp, siêu thị nhằm giúp nông dân tiếp cận được các vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi bảo đảm chất lượng; đồng thời giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp, siêu thị.

Các cấp Hội tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa và Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông do Trung ương Hội phát động. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huân tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa cho 1.260 lượt hội viên, nông dân với kinh phí cấp 134.100.000 đồng.

Từ năm 2016 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tham gia Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh lần thứ VII, VIII với 207 giải pháp tham gia, kết quả có 70 giải pháp đạt giải. Trong đó: có 02 giải Nhì, 09 giải Ba, 59 giải Khuyến khích. Hội Nông dân tỉnh lựa chọn 7 hồ sơ giải pháp tham gia Cuộc thi Nhà nông sáng tạo lần thứ VII và 10 hồ sơ giải pháp tham gia Cuộc thi Nhà nông Sáng tạo lần thứ VIII do Trung ương phát động. Kết quả đạt giải có 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích. Nhiều giải pháp được Hội đồng giám khảo đánh giá cao về hiệu quả cũng như tính ứng dụng trong sản xuất. Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh giới thiệu 12 hội viên, nông dân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã đạt giải tại các Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Khánh Hòa tham gia giao lưu do Sở KH&CN chủ trì.

Công tác nghiên cứu khoa học các cấp Hội từng bước được quan tâm. Hội đồng khoa học cơ quan Tỉnh Hội và các huyện, thị, thành Hội thường xuyên được kiện toàn. Các hoạt động nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Sở KH&CN tổ chức có sự tham dự của đại diện Hội Nông dân tỉnh. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn quản lý và thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho 140 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh; Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn cách thức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với 70 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Thông qua Các lớp tập huấn đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân nâng cao kiến thức về công tác quản lý cũng như đăng ký sở hữu các đề tài khoa học công nghệ. Các huyện, thị, thành Hội hằng năm có nhiều giải pháp sáng tạo được ghi nhận như đề tài về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ nông dân; các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

Tỉnh Hội và một số huyện, thị, thành Hội đã xây dựng Trang thông tin điện tử thông tin các hoạt động của Hội, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hầu hết các hộ SXKD giỏi cũng tự trang bị máy tính có nối mạng internet để tra cứu những tiến bộ KHKT, tham khảo các mô hỉnh hay, thường xuyên cập nhật thông tin, giá cả thị trường và giới thiệu, quảng bá nông sản.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 06, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tinh ủy và sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, cán bộ Hội các cấp đã từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã quan tâm nhiều hơn đối với công tác khoa học và công nghệ trong tham gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các sở, ngành chức năng quan tâm phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp trong công tác tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất.

Việc thực hiện Nghị quyết đã đem lại hiệu quả về kinh tế một cách rõ nét cho các hộ nông dân tham gia vào các dự án ứng dụng khoa học và công nghệ; các hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức về ứng dụng tiến bộ KHCN trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN đã chọn lựa và chuyển giao đã có sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

                                                              

                                                                             Tiến Trình