00:00 Số lượt truy cập: 1145226

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNGGIỮA HỘI NÔNG DÂN TỈNH VÀ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019 

Được đăng : 24/11/2019

 

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai tốt chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân với các, ban, ngành trong đó đặc biệt là chương trình phối hợp với Sở khoa học; Chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của trung ương, tỉnh về công tác khoa học; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, chương trình, đề tài, dự án, các mô hình điểm áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và chăn nuôi; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội Nông dân thành lập và duy trì các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi trong đó đặc biệt là xây dựng mô hình các tổ hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, xuất khẩu ra các thị trường trong và ngoài nước.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trong chương trình phối hợp đã ký kết giữa hai ngành, hàng năm Hội nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động về khoa học công nghệ của năm, phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tổ chức chỉ đạo và thực hiện các hoạt động về khoa học công nghệ ở cơ sở. Hàng năm Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố phát động đăng ký các chỉ tiêu thi đua, tổ chức các buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực Khoa học & công nghệ  như: ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, xây dựng các mô hình điển hình trong việc ứng dụng tiến bộ KHCN tới cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Kết quả năm 2019, toàn tỉnh đã tuyên truyền được 5.050 buổi tuyên truyền cho 429.926  lượt cán bộ, trong đó có khoảng trên 1.260  buổi tuyên truyền về ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp cho khoảng gần 94.500 lượt người dự. Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt 03 phong trào thi đua lớn của Hội, trong đó phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm, để phong trào phát triển mạnh Hội đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả, đầu năm có 176.627  lượt hộ đăng kí hộ danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm 67% so với tổng số nông dân.

Năm 2019, được sự tạo điều kiện của Sở Khoa học và công nghệ để Hội Nông dân tỉnh thực hiện Đề tài khoa học xã hội nhăn văn cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn đến năm 2025 với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ mới vào sản xuất thúc đẩy phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn, trang trại, gia trại, hộ gia đình đạt hiệu quả kinh tế cao là nội dung quan trọng của chương trình phối hợp. Để việc chuyển giao tiến bộ khoa học đạt hiệu quả, các cấp Hội đã chủ động liên kết với ngành kinh tế, công thương từ tỉnh đến cơ sở, các công ty, nhà máy...chuyển giao kiến thức KHKT, những công nghệ tiên tiến giúp nông dân áp dụng vào sản xuất. Kết quả các cấp Hội đã tổ chức được 1.150 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho 107.864 lượt hội viên nông dân.  Trong đó Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức được 19 lớp cho 1.615 lượt người dự về tập huấn nông nghiệp chăn nuôi theo chuỗi giá trị; Phối hợp với Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức được 27  lớp tập huấn chuyển giao KHCN về sản xuất lúa, cây trồng vụ đông cho trên 1.620 học viên và xây dựng được 03 mô hình sử dụng phân Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP  cho 300 học viên; Phối hợp với Chi cục ATTP - Sở y tế tổ chức được 10 lớp truyền thông, 05 hội thi cấp huyện về an toàn thực phẩm cho 800 lượt người dự.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nhằm tạo cho nông dân đủ khả năng xóa đói giảm nghèo tiến tới làm giàu từ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp. Trong năm đã tổ chức được 73 lớp dạy nghề về may công nghiệp, sửa chữa máy may công nghiệp, mây tre đan, thêu, trồng trọt, chăn nuôi, thú y cho 2.477 hội viên nông dân tham dự; Hội dạy nghề có cấp chứng chỉ là 42 lớp với tổng số 1.367 người tham dự. Nông dân sau dạy nghề, 1.285 người có việc làm.

Để giúp hội viên nông dân có vốn áp dụng tiến bộ khoa học tiên tiến vào sản xuất nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, hàng năm các cấp Hội đã thực hiện tốt việc ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp & PTNT. Đến nay tổng số tiền các nguồn vốn đến nay là 2.562,122 tỷ đồng cho 62.340 hộ vay. Trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội là 1.022,122 tỷ đồng cho 36.212 hộ vay; Vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến nay đạt 1.540 tỷ đồng cho 26.128 hộ vay, nhìn chung các nguồn vốn vay thông qua kênh của Hội đạt hiệu quả cao, điển hình làm tốt là HND Quỳnh phụ, Vũ Thư, Kiến Xương. Việc xây dựng và phát triển quỹ Hỗ trợ nông dân được các cấp Hội chú trọng,đến nay tổng số tiền Quỹ HTND trên  24 tỷ đồng, trong đó ủy thác của Trung ương Hội NDVN 12,8 tỷ đồng đầu tư 31 mô hình cho 432 hộ vay, tỉnh Hội quản lý trực tiếp 6,82 tỷ đồng cho vay 18 mô hình, còn lại của 8 huyện và 273 xã, phường thị trấn có quỹ trên 4,4 tỷ đồng..

Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai ngành ra đời là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là điều kiện thuận lợi để hai ngành phối hợp hoạt động chặt chẽ trong các lĩnh vực: đào tạo, tập huấn khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân; xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Sự phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở khoa học & công nghệ là điều kiện thuận lợi, tạo cơ hội cho hoạt động của Hội Nông dân thực hiện tốt 03 phong trào lớn của Hội đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” góp phần tích cực cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng có hiệu quả hơn để khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt của Hội trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

P.Loan - Lê Khôi