00:00 Số lượt truy cập: 2709593
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI BỘ KHCN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÁC TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ NĂM 2017

Trong năm qua, các cấp Hội đã quan tâm hơn đến công tác khoa học và công nghệ trong quá trình tổ chức, chỉ đạo phong trào nông dân và hoạt động của Hội. Thông qua hoạt động Câu lạc bộ, các hội viên nông dân được chia sẻ kinh nghiệm trong quá trính ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ, nâng cao được hiệu quả đầu tư. Sự phối hợp hoạt động đã thể hiện rõ nét và có hiệu quả.


KẾT QUẢ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỮA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cả nước tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và nâng cao trình độ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của hội viên nông dân trong sản xuất và đời sống. Căn cứ nội dung Chương trình phối hợp đã ký và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của hai ngành, Ban Thường vụ Hội Nông dân và Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung vào công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.


Kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016

Việc thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ đã đem lại hiệu quả về kinh tế một cách rõ rệt cho hội viên, các gia đình nông dân được tham gia trực tiếp các dự án ở cả 63 tỉnh, thành phố. Các tiến bộ khoa học và công nghệ được ứng dụng, chuyển giao đã tạo ra các sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho nông dân đã làm thay đổi cơ cấu sản xuất trong vùng; các lớp tập huấn về khoa học công nghệ nói chung đã có sức lan tỏa và làm thay đổi nhận thức, nâng cao kiến


Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ * Số 05 - CTr/HNDVN-BKH&CN CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   -------------------------------         Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNGGIỮA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAMVÀ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆGIAI ĐOẠN 2016 - 2020------------------


BÁO CÁO: Đánh giá Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  * Số 101 - BC/HNDTW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015   BÁO CÁO Đánh giá Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015 ----------


Phát động Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VII năm 2016 - 2017

Ngày 16/11/2015, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VI (năm 2015). Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tuyên bố phát động Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VII (năm 2016 - 2017).


< 1 2 3